اطلاعات تماس

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
مقطع ابتدایی :  ٨٨٩٠٥٧٧٦
مقطع راهنمایی : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس سمت
1 ناره مناچکانیان نهم رئیس شورا
2 الین قازاریان هشتم نایب رئیس
3 نازلی شیروانی نهم منشی
4 امی مارکاریان هشتم عضو اصلی
5 سلین عیسی خانیان هفتم عضو اصلی

 

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس سمت
1 تینا قاراخانیان ششم رئیس شورا
2 نانور دانیال پنجم نایب رئیس
3 تریسی نواسارطیان ششم منشی
4 ناییرا بگلریان پنجم عضو اصلی
5 آنی گریگوریان پنجم عضو اصلی
6 آله بندری چهارم عضو اصلی
7 سوفی غریبی چهارم عضو اصلی